Загальні правила роботи

1.  Головне територіальне управління юстиції у Харківській області (далі – головне територіальне управління юстиції) здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497 (зі змінами).

Головне територіальне управління юстиції підпорядковується Міністерству юстиції України та є його територіальним органом.

2. Головне територіальне управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту, іншими нормативно-правовими актами.

3. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів підвідомчих органів та установ юстиції, організовує професійне навчання, стажування працівників установ нотаріату, структурних підрозділів головного територіального управління юстиції, узагальнює практику роботи з кадрами та готує звіти з цих питань.

4. Головне територіальне управління юстиції організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі - уповноважені особи), контролює дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

5. Головне територіальне управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевою державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції.

6. Головне територіальне управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, які є обов’язковими для виконання районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції Харківської області, підвідомчими органами та установами юстиції та посадовими особами.

У випадках, передбачених законодавством, акти головного територіального управління  юстиції є обов’язковими для виконання територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевою державною адміністрацією, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Головне територіальне управління юстиції, у разі потреби, видає разом з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевою державною адміністрацією спільні акти.

7. Начальник Головного територіального управління юстиції призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з головою місцевої державної адміністрації.

Начальник головного територіального управління юстиції має трьох заступників,  у тому числі: першого заступника начальника головного територіального управління юстиції, заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби, заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації.

Заступники начальника територіального головного управління юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головою місцевої державної адміністрації за поданням начальника головного управління юстиції.

8. Начальник головного територіального управління юстиції затверджує:

- положення про структурні підрозділи і посадові інструкції  працівників апарату головного територіального управління юстиції;

- кошториси районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Харківської області, нотаріальних контор;

- структуру та штатний розпис районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Харківської області.

9. Начальник головного територіального управління юстиції призначає на посади та звільняє з посад:

- державних службовців, службовців і робітників Головного територіального управління юстиції та за поданням начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції - державних службовців відповідних управлінь юстиції, крім випадків, визначених законодавством;

- начальника відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції, а поданням заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби, погодженим із директором Департаменту державної виконавчої служби;

- завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів;

10. Діловодство в головному територіальному управлінні юстиції ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області, затвердженої наказом Головного управління юстиції у Харківській області від 29.01.2013 № 76/3.

11. У Головному територіальному управлінні юстиції для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі начальника Головного територіального управління юстиції (голова колегії), заступників начальника Головного територіального управління юстиції, керівників структурних підрозділів за посадою. До складу колегії можуть входити керівники районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, а також інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником Головного територіального управління юстиції.

12. Головне територіальне управління юстиції утримуються за рахунок Державного бюджету України.

Структуру головного територіального управління юстиції затверджує Міністр юстиції України. Штатний розпис та кошторис головного територіального управління юстиції затверджує заступник Міністра юстиції – керівник апарату.

13. Головне територіальне управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта