ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

  Н А К А З

 

 

30.12.2011                                                м. Харків                                      878/2

 

 

Про внесення змін до Порядку проведення

іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад державних службовців в апараті

Головного управління юстиції у Харківській

області та підпорядкованих органах юстиції

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. У пункті 4.3. розділу ІV Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті Головного управління юстиції у Харківській області та підпорядкованих органах юстиції, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Харківській області від 01.03.2007 № 10/2 (із змінами),  слова «в екзаменаційному білеті» виключити.

 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишається за начальником Головного управління юстиції у харківській області за собою.

 
 
 

В.о. начальника Головного управління                                                    Ю.Ю.Коваленко

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління юстиції у Харківській області

від 01.03.2007 р. N 10/2, зі змінами внесеними наказами Головного управління юстиції у Харківській області від 17.12.2009р. № 649/2, від 02.09.2011 р. № 516/2, від 30.12.2011 р. № 878/2

 

 

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

 

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

в апараті Головного управління юстиції у Харківській області

 та підпорядкованих органах юстиції

 

Цим Порядком визначаються правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Головного управління юстиції у Харківській області (надалі – Головне управління юстиції) та підпорядкованих органів юстиції, призначення яких на посади здійснюється начальником Головного управління юстиції, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року N 169 (із змінами) (далі - Порядок), з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року N 164.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Метою проведення іспиту є об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією Головного управління юстиції, персональний склад якої затверджено наказом начальника Головного управління юстиції.

 

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу та на відповідні посади, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

 

З метою розгляду документів кандидатів на відповідність установленим вимогам щодо прийняття на державну службу та на відповідні посади може бути проведено попереднє засідання конкурсної комісії.

 

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії  Головного управління юстиції (або конкурсної комісії у разі проведення попереднього її засідання) до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції з відповідним обґрунтуванням.

 

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 

1.4 Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

 

1.5 Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Головного управління юстиції та підпорядкованих органів юстиції.

 

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року N 164.

 

1.6. Переліки питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів Головного управління юстиції у Харківській області та підпорядкованих органів юстиції затверджуються наказом начальника Головного управління юстиції. Питання, які втратили чинність повинні своєчасно бути замінені.

 

Переліки питань мають обов'язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі, вивішуються у приміщенні Головного управління юстиції та можуть публікуватися у друкованих засобах масової інформації.

 

1.7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, та затверджуються головою конкурсної комісії Головного управління юстиції. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про державну службу". Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу або органу юстиції - всього 5 питань.

 

1.8. Питання 1 - 3 у екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у Переліку (додаток 1 Загального порядку), питання 4 - 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів Головного управління юстиції та підпорядкованих органів юстиції.

 

1.9. Кількість білетів має бути не менше 15.

 

1.10. 3 урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу або органу юстиції можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

 

1.11. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

 

1) організаційна підготовка до іспиту;

 

2) складання іспиту;

 

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

1.12. Відділ кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту,  в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

 

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

 

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

 

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 

3.5. Іспит складається державною мовою.

 

3.6. При підготовці відповідей на питання екзаменаційного білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Головного управління юстиції. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

 

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

 

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

 

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління юстиції, відповідних його структурних та підпорядкованих підрозділів.

 

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" та достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Головного управління юстиції  та підпорядкованих установ юстиції.

 

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

 

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

 

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

 

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3 Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

 

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи та державної служби.

 

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

 

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

 

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта