Основні функції структурних підрозділів

  Основні функції управління персоналу:

1) організовує роботу щодо розробки структури Головного територіального управління юстиції;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції начальнику Головного територіального управління юстиції з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника Головного територіального управління юстиції з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Головного територіального управління юстиції, які затверджує начальник Головного територіального управління юстиції, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Головному територіальному управлінні юстиції та державних нотаріальних конторах, та вносить відповідні пропозиції начальнику Головного територіального управління юстиції;

8) проводить роботу щодо укладення трудових договорів з додатково залученими працівниками Головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор;

9) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

10) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

11) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

12) за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, Правил внутрішнього службового розпорядку Головного територіального управління юстиції та Правил внутрішнього трудового розпорядку Головного територіального управління юстиції;

13) разом з керівниками структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис Головного територіального управління юстиції;

спільно з управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління організовує роботу щодо мотивації персоналу Головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад Головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

14) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Головного територіального управління юстиції;

15) здійснює планування професійного навчання державних службовців Головного територіального управління юстиції;

16) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Головного територіального управління юстиції;

17) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

19) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

20) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор;

21) обчислює стаж роботи та державної служби;

22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

24) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Головного територіального управління юстиції, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

25) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор;

27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

28) формує графік відпусток персоналу Головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

29) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор;

30) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

31) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

32) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор;

33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Головного територіального управління юстиції;

34) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

35) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Головному територіальному управлінні юстиції;

36) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

37) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Головному територіальному управлінні юстиції та державних нотаріальних конторах;

38) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом, запити на публічну інформацію в межах компетенції управління;

39) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.


Основні функції управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення


1.Вивчає потреби, готує проекти угод та договорів з іншими підприємствами, організаціями про матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, ремонтні та експлуатаційні роботи по Головному територіальному управлінню юстиції та територіальним підрозділам, а також здійснює контроль за зберіганням та витрачанням грошових коштів і матеріальних цінностей у підпорядкованих органах та установах юстиції;

2.Здійснює збір та систематизацію інформації про потреби Головного територіального управління юстиції та його територіальних підрозділів в засобах оргтехніки, зв'язку, технічного та програмного забезпечення, сприяє вирішенню цих питань;

3.Складає проекти кошторисів видатків на утримання Головного територіального управління юстиції та його територіальних підрозділів;

Здійснює заходи щодо передачі будівель до оперативного управління Міністерства юстиції України;

4.Організовує замовлення кошторисно-технічної документації на капітальний та поточний ремонт приміщень, які обліковуються на балансі Головного територіального управління юстиції, та здійснює контроль за ходом їх ремонту;

5.Організовує будівництво і реконструкцію об'єктів у відповідності із затвердженими планами, проектно-кошторисною документацією;

6.Проводить роботу щодо оформлення необхідної документації для списання матеріальних цінностей з балансу Головного територіального управління юстиції;

7.Складає плани на матеріально-технічне забезпечення та ремонт приміщень;

8.Забезпечує дотримання правил протипожежної безпеки та контролю за виконанням по додержанню вимог з техніки безпеки в приміщеннях Головного територіального управління юстиції та його територіальних підрозділах;

9.Забезпечує належне утримання та експлуатацію службових приміщень, організацію технічного обслуговування засобів зв'язку, системи енергозбереження, водопостачання, водовідведення та опалення, а також охорони приміщення та матеріальних цінностей Головного територіального управління юстиції та його територіальних підрозділів;

10.Забезпечує працівників Головного територіального управління юстиції та його структурних підрозділів матеріально-технічними засобами, канцтоварами, папером, меблями та іншим обладнанням;

11.Здійснює налаштування комп’ютерної техніки, надання методично-консультаційної допомоги спеціалістам Головного' територіального управління юстиції та його територіальних підрозділів з питань використання в роботі комп’ютерного обладнання;

12.Організовує контроль за дотриманням суворого режиму заощадження у використанні матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів;

13.Організовує роботу щодо поліпшення умов праці, житлових і побутових умов працівників Головного територіального управління юстиції та його територіальних підрозділів;.

14.Організовує роботу та правильне використання автомобільного транспорту Головним територіальним управлінням юстиції та його територіальними підрозділами;

15.Організовує роботу з прийому, збереження і відпуску товарно- матеріальних цінностей зі складу, підтримання належного санітарного та протипожежного режиму в складських приміщеннях, здійснює облік матеріальних цінностей;

16.Забезпечує підключення, працездатність та технічне обслуговування комп’ютерної техніки, супроводження програмного забезпечення апарату Головного територіального управління юстиції та його територіальних підрозділів;

17.Забезпечує створення та належної роботи локальних мереж, підтримку у робочому стані серверів комп’ютерних мереж апарату Головного територіального управління юстиції та його територіальних підрозділів;

18.Готує проекти наказів Головного територіального управління юстиції з питань, що відносяться до компетенції управління, взаємодіє з підрозділами Головного територіального управління юстиції в процесі виконання покладених на управління завдань.

19.Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

20.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

21.Здійснює поточний контроль за:

 • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

 • правильністю зарахування та використання власних надходжень Головного територіального управління юстиції;

 • Своєчасно подає звітність;

 • Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори . (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

22. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та

 • інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

 • Інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

 • Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

23.Забезпечує:

 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

 • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

 • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

 • зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у

 • бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

 • користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Головного територіального управління юстиції, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

 • відповідні структурні підрозділи Головного територіального управління юстиції даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

 • Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

 • Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни його працівників;

 • Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами Головного територіального управління юстиції, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

 • Готує проекти наказів Головного територіального управління юстиції з питань, що відносяться до компетенції відділу, взаємодія з підрозділами управління в процесі виконання покладених на відділ завдань.

24.Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, у тому числі:

 • За дорученням керівництва організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

 • За дорученням керівництва опрацьовує та надає у визначені терміни достовірну, точну та повну інформацію за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

Розміщує на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції відповідну інформацію (у тому числі оновлену) з питань, що належить до його компетенції.


Основні функції відділу організаційної роботи, документування та контролю


1.Здійснює організаційні заходи щодо проведення нарад та заходів, що проводяться начальником Головного територіального управління юстиції.

2.Забезпечує контроль за виконанням завдань начальника Головного територіального управління юстиції за результатами проведення апаратних нарад.

3.Надає методичну та практичну допомогу в організації роботи з питань, що належать до компетенції відділу, структурним підрозділам Головного територіального управління юстиції.

4.Забезпечує організацію особистого прийому громадян керівництвом Головного територіального управління юстиції.

5.Забезпечує підготовку планів роботи Головного територіального управління юстиції та звітів про їх виконання.

6.Здійснює організаційні заходи щодо виконання вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

7.Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, запити на отримання публічної інформації, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

8.Організовує роботу експертної комісії Головного територіального управління юстиції.

9.Здійснює організаційне забезпечення роботи колегії Головного територіального управління юстиції.

10.Проводить іншу роботу, пов'язану з організаційним забезпеченням роботи Головного територіального управління юстиції.

11.Забезпечує єдиний порядок роботи з документами у Головному територіальному управлінні юстиції відповідно до чинного законодавства, надання методичної та практичної допомоги в організації роботи щодо ведення діловодства в структурних підрозділах Головному територіальному управлінні юстиції.

12.Здійснює реєстрацію та веде облік документів, звернень громадян та юридичних осіб, запитів на отримання публічної інформації, звернень та запитів народних депутатів в Головному територіальному управлінні юстиції відповідно до чинного законодавства.

13.Розробляє номенклатуру справ Головного територіального управління юстиції спільно з іншими структурними підрозділами.

14.Здійснює функції архівного підрозділу в Головному територіальному управлінні юстиції.

15.Розробляє інструкцію з діловодства в Головному територіальному управлінні юстиції.

16.Здійснює перевірку проектів наказів Головного територіального управління юстиції на відповідність вимогам Інструкції з діловодства в Головному територіальному управлінні юстиції.

17.Здійснює організаційно-методичне керівництво з питань документообігу в Головному територіальному управлінні юстиції.

18.Здійснює реєстрацію наказів Головного територіального управління юстиції з основної діяльності та адміністративно-господарських питань.

19.Проводить іншу роботу, пов'язану з реалізацією функції документування Головного територіального управління юстиції.

20.Здійснює контроль за своєчасним проходженням та виконанням документів, що надійшли до Головного територіального управління юстиції.

21.Здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів, запитів на отримання публічної інформації, які надійшли до Головного територіального управління юстиції.

22.Визначає строки виконання контрольних документів згідно з чинним законодавством.

23.Готує і систематично надає структурним підрозділам Головного територіального управління юстиції попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання завдань, які визначені документами, що знаходяться на контролі.

24.Здійснює контроль за виконанням доручень начальника Головного територіального управління юстиції.

25.Контролює стан обліку та зберігання документів у структурних підрозділах Головного територіального управління юстиції, надає необхідну методичну допомогу з цього питання;

26.Проводить іншу роботу, пов'язану з реалізацією функції контролю у Головному територіальному управлінні юстиції.

27.Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, у тому числі:

 • За дорученням керівництва організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

 • За дорученням керівництва опрацьовує та надає у визначені терміни достовірну, точну та повну інформацію за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

 • Розміщує на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції відповідну інформацію (у тому числі оновлену) з питань, що належить до його компетенції.


Основні функції відділу судової роботи та міжнародного співробітництва:

1. За дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України під час розгляду справ у судах, готує матеріали до розгляду цих справ

2. Забезпечує, в межах компетенції відділу, апеляційне та касаційне оскарження рішень судів, прийнятих не на користь Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України.

3. Здійснює, в межах компетенції відділу, представництво інтересів Головного територіального управління юстиції, а за дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції - представництво структурних підрозділів, їх посадових та службових осіб, під час розгляду справ у судах, готує матеріали до розгляду цих справ.

4. Забезпечує апеляційне та касаційне оскарження рішень судів, прийнятих не на користь Головного територіального управління юстиції та його посадових осіб.

5. Надає методичну допомогу структурним підрозділам Головного територіального управління юстиції з питань представництва інтересів в судах.

6. Надає методичну допомогу структурним підрозділам Головного територіального управління юстиції в підготовці апеляційного та касаційного оскарження рішень судів прийнятих не на їх користь.

7. Організовує взаємодію судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України.

8. Забезпечує виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах.

9. Здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

10. Забезпечує судовий захист прав та інтересів заявників у судах України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно – правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

11. Бере участь у проведенні семінарів, конференцій та інших навчально – методичних заходів з питань, що належить до компетенції відділу.

12.Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, виконує доручення Міністра юстиції України, начальника Головного територіального управління юстиції.

13. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, у тому числі:

   • За дорученням керівництва організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції.

   • За дорученням керівництва опрацьовує та надає у визначені терміни достовірну, точну та повну інформацію за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, громадських формувань.

   • Розміщує на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції відповідну інформацію (у тому числі оновлену) з питань, що належить до його компетенції.

 

Основні функції відділу з питань банкрутства:


1.Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

2.Готує на запит суду, прокуратури або інших уповноважених органів висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства, або доведення до банкрутства щодо державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

3.Організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

4.Забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

5.Здійснює за дорученням Міністерства юстиції України, в межах компетенції відділу з питань банкрутства, представництво інтересів Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України під час розгляду справ у судах;

6.Здійснює представництво інтересів Головного територіального управління юстиції під час розгляду справ у судах з питань, що належать до компетенції відділу з питань банкрутства;

7.За дорученням Міністерства юстиції України або, у встановлених законом випадках, за власною ініціативою здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

8.Забезпечує формування і ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

9.Видає довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство на запити фізичних і юридичних осіб;

10.Бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

11.Бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

12.Забезпечує співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та систематичне інформування їх про діяльність відділу з питань банкрутства;

13.Звітує перед Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України про виконану роботу;

14.Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, виконує доручення Міністра юстиції України, начальника Головного територіального управління юстиції, а також розпорядження голови місцевої державної адміністрації.

15.Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, у тому числі:

16.За дорученням керівництва організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції.

17.За дорученням керівництва опрацьовує та надає у визначені терміни достовірну, точну та повну інформацію за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

18.Розміщує на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції відповідну інформацію (у тому числі оновлену) з питань, що належить до його компетенції.Основні функції відділу з питань нотаріату:


1.Організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, контролює дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

2.Забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

3.Визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

4.Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

5.Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;

6.Зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

7.Готує відомості, необхідні для проведення розрахунків та затвердження розмірів плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;

8.Контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;

9.Контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

10.Здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз'яснення в межах своєї компетенції, забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

11.Забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей;

12.Здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу;

13.Здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;

14.Вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

15.Інформує Мін'юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

16.Організовує взаємодію органів нотаріату у цивільних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України; забезпечує виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних справах;

17.Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів підвідомчих установ юстиції, організовує професійне навчання, стажування працівників установ нотаріату;

18.Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в Головному територіальному управлінні юстиції, підвідомчих органах та установах юстиції;

19.Готує подання про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до працівників відділу, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;

20.Розробляє методичні рекомендації з питань діяльності установ нотаріату; готує інформаційні листи щодо застосування законодавства, що регулюють порядок вчинення нотаріальних дій та ведення нотаріального діловодства;

21.Забезпечує співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та систематичне інформування їх про діяльність відділу;

22.Звітує перед Департаментом нотаріату та фінансового моніторингу про виконану роботу.

23.Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, у тому числі:

 • за дорученням керівництва організовує розгляд звернень та скарг громадян та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою підвідомчих органів та установ юстиції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

 • за дорученням керівництва опрацьовує та надає у визначені терміни достовірну, точну та повну інформацію за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи;

 • розміщує на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції відповідну інформацію (у тому числі оновлену) з питань, що належить до його компетенції.

Основні функції управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти:

 

     

1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх на розгляд начальнику Головного територіального управління юстиції для подальшого направлення до Міністерства юстиції України;

2. Здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів Харківської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Харківської області та їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади,  що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

3. Здійснює антикорупційну експертизу нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, під час такої реєстрації;

4. Здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, готує проекти висновків;

5. Готує пропозиції начальнику Головного територіального управління юстиції щодо скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

6. Здійснює перевірки в  Харківській обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях Харківської області, їх структурних підрозділах, територіальних органах  центральних органів виконавчої влади стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

                7. Забезпечує ведення та постійне поповнення довідкової системи нормативно-правових актів «Регіональний реєстр»;

                8. Надає в межах компетенції відділу методичну допомогу територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям у приведенні їхніх нормативно – правових актів у відповідність до законодавства;

9. Бере участь у проведенні семінарів, конференцій та інших навчально – методичних заходів з питань, що належать до його компетенції.

10. Узагальнює практику застосування законодавства з питань правової роботи, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд начальнику Головного територіального управління юстиції для подальшого направлення до Міністерства юстиції України;

11. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях;

12. Організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади;

13. Перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;   

14. Надає методичну допомогу територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативно – правових актів у відповідність до законодавства в межах компетенції.

15. Узагальнює практику застосування законодавства з питань правової освіти, готує пропозиції щодо його вдосконалення з метою подання їх на розгляд начальнику Головного територіального управління юстиції для подальшого направлення до Міністерства юстиції України;

16. Здійснює в межах повноважень, передбачених законом, у порядку, визначеному законодавством, координацію діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення,  надає їм необхідну методичну допомогу;

17. Бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально – методичних заходів;

18. Бере в межах повноважень участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю  «Правознавство» у навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

19. Бере участь в інформуванні громадян про їх права і свободи, правову політику держави, реалізацію проектів, пов'язаних із правовою освітою населення;

20. Бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

21. Сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

22. Організовує та забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;

23. Бере участь у проведенні за рішенням Міністерства юстиції України конкурсів для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

24. Узагальнює практику застосування законодавства з питань систематизації законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення з метою подання їх на розгляд начальнику Головного територіального управління  юстиції для подальшого направлення до Міністерства юстиції України;

25. Підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;

26. Здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства відділів державної реєстрації актів цивільного стану, відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції,  державних нотаріальних контор, надає їм практичну та методичну допомогу з цих питань;

27. Координує діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і внесення пропозицій про усунення виявлених недоліків;

28. Вживає заходів щодо забезпечення підвідомчих органів та установ “Офіційним вісником України” та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Міністерством юстиції України, кодексами України; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Міністерством юстиції України, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

29. Здійснює підвищення кваліфікації працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану, відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції, державних нотаріальних контор з питань систематизації законодавства.

                30. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів Головного територіального управління юстиції з основної діяльності та адміністративно-господарських питань за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

31. Проводить юридичну експертизу проектів наказів Головного територіального управління юстиції нормативно-правового характеру, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

32. Здійснює перегляд нормативно-правових актів Головного територіального управління юстиції з метою приведення їх у відповідність до законодавства;

                33. За дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів;

                34. За дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції перевіряє відповідність чинному законодавству підготовлених структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції проектів відповідей на запити правоохоронних і контролюючих органів.

35. Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, у тому числі:

 •  За дорученням керівництва організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;
 •  За дорученням керівництва опрацьовує та надає у визначені терміни достовірну, точну та повну інформацію за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи;
 • Розміщує на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції відповідну інформацію (у тому числі оновлену) з питань, що належить до його компетенції.Основні функції управління державної реєстрації :

 1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд начальнику Головного територіального управління юстиції для подальшого направлення до Міністерства юстиції України;

2. Забезпечує надання методичної допомоги державним реєстраторам, органів державної реєстрації актів цивільного стану у визначених сферах діяльності.

3. Організовує проведення районним, районним у місті, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції (далі - Відділи) державної реєстрації актів цивільного стану та виконання ними інших повноважень, визначених законодавством.

4. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контроль їх діяльність стосовно додержання ними законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їх роботу, надає практичну та методичну допомогу.

5. Забезпечує належне зберігання та оформлення Відділами книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією актів цивільного стану, їх облік, а також зберігання других примірників актових записів цивільного стану, ведення в установленому порядку облік книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг; передача книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книги на архівне зберігання відповідно до законодавства.

6. Забезпечує Відділи бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, їх належний облік та зберігання.

7. Організовує ведення звітності та складання відповідних її форм Відділами та виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад з питань державної реєстрації актів цивільного стану, а також безпосереднє веде звітність у  встановленому законодавством порядку та складає звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

8. Розглядає матеріали щодо анулювання складених актових записів цивільного стану, а також надання інформації про анульовані свідоцтва для оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту у випадках, визначених законодавством.

9. Забезпечує ведення та формування Відділами Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

10. Здійснює звірки відповідності підпису посадової особи та відбитка печатки, проставлених на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, зразкам, наявним у справах Головного територіального управління юстиції, та засвідчує їх для консульської легалізації.

11. Забезпечує надання Відділами платних послуг та безпосередньо надає їх відповідно до законодавства.

12. Приймає для проставлення апостилю офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилю.

13. Здійснює контроль за веденням та формуванням Відділами Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064.

14. Здійснює контроль за формуванням та поданням Відділами органам ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених Законом України «Про Державний реєстр виборців», та здійснює постійну взаємодію і співпрацю з регіональними органами адміністрування та органами ведення Державного реєстру виборців.

15. Здійснює контроль за забезпеченням належного зберігання та оформлення Відділами книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією актів цивільного стану, їх облік.

16. Надає відомості, необхідні для проведення розрахунків та затвердження Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області розмірів плати за платні послуги, які можуть надаватися відповідно до законодавства.

17. Здійснює контроль щодо проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем.

18. Здійснює контроль за виконанням Відділами міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану.

19. Готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності.

20. Здійснює відповідно до чинного законодавства державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження та державну реєстрацію статутів територіальних громад сіл, селищ, міст.

20. Надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля.

21. Проводить правову експертизу заяв засновників друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження на відповідність Конституції України та законодавству України.

22. Забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

23. Веде облік надходження обов’язкових контрольних примірників ДЗМІ.

24. У випадках, передбачених законом, звертається до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду.

25. Розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації та приймає обов’язкові до виконання рішення.

26. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі-Комісії), підготовку матеріалів до розгляду Комісії, а також підготовку на основі протоколу засідання Комісії проекту висновку Комісії та проекту наказу Головного територіального управління юстиції.

27. За ініціативою Міністерства юстиції України може залучатися до розгляду скарги, поданої відповідно до Закону України «Про звернення громадян», з метою повного всебічного її розгляду, що потребує отримання додаткових відомостей по суті скарги, зокрема пояснень державного реєстратора/суб’єкта державної реєстрації, копій документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії.

28. Готує обґрунтовані подання до Міністерства юстиції України стосовно порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами чи суб’єктами державної реєстрації.

29. Здійснює відповідно до законодавства контроль за діяльністю у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

30. Організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів.

31. Здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, проводить відповідні наради, семінари.

32. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 


Основні функції управління державної виконавчої служби:


1.Реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

2.Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

3.Забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

4.Забезпечує своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень відділом примусового виконання рішень та відділом державної виконавчої служби районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції;

5.Забезпечує здійснення державними виконавцями заходів примусового виконання рішень, передбачених законодавством;

6.Забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, в тому числі кошти;

7.Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

8.Здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

9.Здійснює аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення роботи відділу примусового виконання рішень, відділу державної виконавчої служби районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції;

10.Забезпечує ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та відділом державної виконавчої служби районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;

11.За дорученням ДВС України представляє інтереси ДВС України під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;

12.Погоджує питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

13.Розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних із діяльністю ДВС України, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

14.Організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Управління завдань;

15.Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику головного управління юстиції та Голові ДВС України;

16.Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та ДВС України.


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта