ПІДСУДНІСТЬ

Мої права порушені. Хочу подати позов до суду, але до якого? 


Ст. 107 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.


За загальним правилом позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її 
проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку 
місцем її перебування.

До юридичних осіб позови пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням. 

Однак, ст. 110 ЦПК визначено, що в деяких випадках підсудність справ встановлюється за вибором позивача.

Так, позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть 
пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи 
перебування позивача.

Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за 
зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у 
разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або 
якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин 
виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя 
справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи 
перебування будь-кого з них.

Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої 
внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за 
зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за 
місцем завдання шкоди.

Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 
прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим 
місцем проживання чи перебування позивача.

Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися 
також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача 
або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору. 
Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних 
або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання 
шкоди. 
Позови, що виникають з діяльності філії або представництва 
юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх 
місцезнаходженням. 
Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце 
виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в 
певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих 
договорів. 
Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або 
перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням 
майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його 
місцем проживання або перебування чи постійного його заняття 
(роботи). 
Позови до відповідача, який не має в Україні місця 
проживання чи перебування, можуть пред'являтися за 
місцезнаходженням його майна або за останнім відомим 
зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні. 
Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням 
суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, 
можуть пред'являтися також за місцезнаходженням судна відповідача 
або порту реєстрації судна.

Позови до стягувача про визнання виконавчого напису 
нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення 
стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред'являтися 
також за місцем його виконання.

Позови Міністерства юстиції України на підставі 
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, 
який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи 
перебування, можуть також пред'являтися за місцезнаходженням 
міністерства або його територіальних органів.

Позивач має право на вибір між кількома судами, яким 
згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної 
підсудності, встановленої ст. 114 ЦПК.

Відповідно до вказаної статті позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини. Позови про зняття арешту з майна пред'являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття 
спадщини спадкоємцями, пред'являються за місцезнаходженням 
спадкового майна або основної його частини. 
Позови до перевізників, що виникають з договорів 
перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за 
місцезнаходженням перевізника. 
Ст. 113 ЦПК визначена підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою. Так, позови до кількох відповідачів, які проживають або 
знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання 
або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача. 
Зустрічний позов незалежно від його підсудності 
пред'являється в суді за місцем розгляду первісного позову.


Начальник відділу правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Головного управління юстиції у Харківській області Жицька Т.Г.


ПОДСУДНОСТЬ


Мои права нарушены. Хочу подать иск в суд, но в какой?


          Ст. 107 Гражданского процессуального кодекса Украины установлено, что все дела, подлежащие разрешению в порядке гражданского судопроизводства, рассматриваются районными, районными в городах, городскими и районными судами.

 

По общему правилу иски к физическому лицу предъявляются в суд по зарегистрированному в установленном законом порядке месту его

жительства или по зарегистрированным в установленном законом порядке

месту его пребывания.

К юридическим лицам иски предъявляются в суд по их местонахождению.


     Однако, ст. 110 ГПК определено, что в некоторых случаях подсудность дел устанавливается по выбору истца.

      Так, иски о взыскании алиментов, о признании отцовства ответчика, иски, возникающие из трудовых правоотношений, могут предъявляться также по зарегистрированному местожительству или пребывания истца.

     Иски о расторжении брака могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца также если на его иждивении находятся малолетние или несовершеннолетние дети или если он не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинамвыехать к месту жительства ответчика. По договоренности супругов дело может рассматриваться по зарегистрированному месту жительства или пребывания любого из них.

    Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, или вреда, причиненного

в результате совершения преступления, могут предъявляться также по

зарегистрированному месту жительства или пребывания истца, либо по

месту причинения вреда.

     Иски, связанные с возмещением вреда, причиненного лицу

незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего

оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование,

прокуратуры или суда, могут предъявляться также по зарегистрированному

месту жительства или пребывания истца.

     Иски о защите прав потребителей могут предъявляться

также по зарегистрированному месту жительства или пребывания потребителя

или по месту причинения вреда или выполнения договора.

     Иски о возмещении вреда, причиненного имуществу физических

или юридических лиц, могут предъявляться также по месту причинения

ущерба.

    Иски, возникающие из деятельности филиала или представительства

юридического лица, могут предъявляться также по их

местонахождению.

     Иски, возникающие из договоров, в которых указано место

выполнения или выполнять которые из-за их особенность можно только в

определенном месте, могут предъявляться также по месту выполнения этих

договоров.

    Иски к ответчику, место регистрации проживания или

пребывания которого неизвестно, предъявляются по местонахождению

имущества ответчика или по последнему известному зарегистрированному его

месту жительства или пребывания или постоянного его занятия

(работы).

   Иски к ответчику, не имеющему в Украине места

жительства или пребывания, могут предъявляться по

местонахождению его имущества или по последнему известному

зарегистрированному месту его жительства или пребывания в Украине.

     Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением

судов, а также о взыскании сумм вознаграждения за спасание на море,

могут предъявляться также по местонахождению судна ответчика

или порта регистрации судна.

     Иски к взыскателю о признании исполнительной надписи

нотариуса не подлежащей исполнению или о возврате

взысканного по исполнительной надписи нотариуса, могут предъявляться

также по месту его выполнения.

     Истец имеет право на выбор между несколькими судами, которым

согласно настоящей статье подсудно дело, за исключением исключительной

подсудности, установленной ст. 114 ГПК.

Согласно указанной статьи иски, возникающие по поводу недвижимого имущества, предъявляются по местонахождению имущества или основной его части. Иски о снятии ареста с имущества предъявляются по местонахождению этого имущества или основной его части. Иски кредиторов наследодателя, которые подаются до принятия

наследства наследниками, предъявляются по местонахождению

наследственного имущества или основной его части.

Иски к перевозчикам, возникающие из договоров

перевозки грузов, пассажиров, багажа, почты, предъявляются по

местонахождению перевозчика.


 

 

     Ст. 113 ГПК определена подсудность нескольких требований, связанных между собой. Так, иски к нескольким ответчикам, проживающим или

находятся в разных местах, предъявляются по месту жительства

или местонахождению одного из ответчиков по выбору истца.

   Встречный иск независимо от его подсудности

предъявляется в суде по месту рассмотрения первоначального иска.


Начальник отдела правовой работы, правового образования и систематизации законодательства Главного управления юстиции в Харьковской области Жицкая Т.Г.

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта