Узагальнення по спадковим договорам

 

 

Перевірка наданих для узагальнення спадкових справ висвітлила найбільш характерні тенденції застосування приватними нотаріусами положень чинного законодавства при оформленні спадщини та найбільш поширені помилки.
    Відзначаючи загалом достатній рівень підготовки приватних нотаріусів у сфері спадкового права, слід зауважити і деяке недопрацювання по окремих питаннях, що знайшло відображення в даному узагальненні: 
    Так, більшість нотаріусів Харківської області реєструють заяви про прийняття спадщини, відмову від спадщини, заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину, які подаються громадянами при особистому зверненні до нотаріуса (а не надсилаються поштою). При цьому деякі нотаріуси реєструють такі заяви не тільки у книзі обліку спадкових справ, як це передбачено п. 231 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, а ще і у книзі вхідної кореспонденції, незважаючи на те, що п. 6.3 Правил ведення нотаріального діловодства вимагає такої реєстрації лише для заяв, які надійшли поштою. Мали місце і протилежні факти, коли деякі нотаріуси такі заяви реєстрували у книзі вхідної кореспонденції замість книги обліку та реєстрації спадкових справ.
    Згідно п. 8.6.2 Правил ведення нотаріального діловодства, спадковій справі присвоюється номер, який складається з порядкового номеру, за яким вона зареєстрована в книзі обліку та реєстрації спадкових справ, та зазначається через дріб (дефіс) рік, в якому вона заведена. Між тим, деякі нотаріуси, при заведенні спадкової справи, ідентифікують її лише порядковим номером, без зазначення року відкриття спадщини.
    В заявах про видачу свідоцтва про право на спадщину нотаріусами не завжди досліджується наявність інших спадкоємців померлого, як-то: другого з подружжя, дітей, батьків, а нотаріуси обмежуються лише загальною фразою: “Інших спадкоємців немає”. В деяких заявах на видачу свідоцтва про право на спадщину, крім констатації факту смерті та складу спадкового майна будь-які інші відомості щодо спадкової справи не зазначаються. Мають місце випадки, коли з довідки Жилкомсервіса вбачається наявність спадкоємця, відомості щодо якого у спадковій справі відсутні.
     Мав місце випадок, коли за витягом з реєстру заповітів нотаріус отримав відомості про наявність заповіту, складеного спадкодавцем. В той же час нотаріусом, у порушення вимог ст.63 Закону України “Про нотаріат”, не вживаються заходи щодо розшуку спадкоємця за заповітом.
    Деякими нотаріусами не досліджується правовий статус майна, яке належало спадкодавцеві, а саме: не встановлюється, чи майно належало на праві особистої приватної власності чи було спільною власністю подружжя, що може вплинути на невірне визначення частки спадкового майна для спадкоємця. 
    Іноді в заявах про відмову від спадщини на користь іншого спадкоємця зазначається родинний зв'язок між спадкоємцями, а не зі спадкодавцем. Наприклад, “від спадщини я відмовляюсь на користь мого брата, Іванова Петра Петровича”, в той час як необхідно зазначити: “від спадщини я відмовляюсь на користь мого брата, Іванова Петра Петровича – сина спадкодавця”.
    Мають місце і недотримання форм свідоцтв згідно додатку 7 до Правил ведення нотаріального діловодства при видачі свідоцтв про право на спадщину, зокрема при прийнятті заяви про відмову від спадщини на користь іншого спадкоємця не перевіряється родинний зв'язок спадкоємця, що відмовляється, із спадкодавцем.
    Деякі нотаріуси не залишають у своїх справах копії правовстановлювальних документів (у разі коли спадковим майном є частка від цілого та т.і.), а обмежуються лише вчиненням відповідної службової відмітки про його перевірку, що є порушенням п. 28 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Мають місце випадки, коли  в спадкових справах відсутні службові відмітки про перевірку правовстановлювальних документів, які перевіряються нотаріусом та повертаються спадкоємцям.
    В деяких витягах з реєстру прав власності, що видаються бюро технічної інвентаризації щодо нерухомого майна, що належало спадкодавцеві, зазначається вартість такого майна і на час смерті спадкодавця, і на час видачі витягу. При цьому, нотаріуси, переносять до свідоцтва про право на спадщину вартість майна спадкодавця, визначену не на час відкриття спадщини, а на час видачі витягу. 
    В порушення вимог ст.67 Закону України “Про нотаріат” та п.225 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України деякі приватні нотаріуси Харківської області не надсилають інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину на ім'я малолітніх та/або неповнолітніх дітей органу опіки та піклування.
    При видачі свідоцтва про право на спадщину на частку у праві спільної сумісної власності на приватизоване майно нотаріуси самостійно розраховують частку померлого у цьому майні без витребування відомостей від співвласників про те, чи встановлена спільна сумісна власність на майно та чи укладався договір про зміну часток у зазначеному майні.
    Деякі нотаріуси при оформленні спадщини, що належала спадкодавцеві, який був зареєстрований у житловому будинку, не перевіряють будинкову книгу, а лише обмежуються довідкою про підтвердження факту реєстрації померлого за відповідною адресою, хоча за будинковою книгою можна встановити коло спадкоємців, які фактично прийняли спадщину, оскільки проживали на час смерті зі спадкодавцем. Це ж стосується і окремих нотаріусів, які не залишають у своїх справах довідку про місце реєстрації спадкодавця на час смерті та склад його сім'ї, а обмежуються лише проставленням службової відмітки про її перевірку.
    В деяких справах, наданих приватними нотаріусами для узагальнення, з витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається наявність самовільних будівель, перебудов або прибудов, однак у свідоцтві про право на спадщину нотаріуси зазначають характеристику об'єкту в цілому, без виключення з опису спадкового майна таких самовільних будівель, перебудов або прибудов.
    З витягу з автоматизованої бази ведення реєстру земель вбачається наявність обмежень та/або обтяжень щодо земельної ділянки, яка є спадковим майном. Між тим, у свідоцтві про право на спадщину деякі нотаріуси зазначають про відсутність будь-яких обмежень та/або обтяжень на майно спадкодавця. 
    Деякі приватні нотаріуси в порушення вимог п.206 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України видають одне свідоцтво про право на спадщину, в якому серед спадкового майна зазначене як рухоме, так і нерухоме майно.
    Узагальненням були виявлені випадки, коли нотаріус спочатку заводив та реєстрував спадкову справу, а лише потім перевіряв відсутність такої справи, заведеної іншим нотаріусом. Загальною помилкою практично всіх приватних нотаріусів Харківської області є те, що спочатку перевіряється наявність або відсутність заповіту, а лише потім заводиться спадкова справа, хоча реєстрація спадкової справи повинна передувати перевірці наявності або відсутності заповіту. 
    Мав місце факт прийняття заяви від спадкоємиці про відмову від обов’язкової частки на користь іншого спадкоємця, а також заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину в якій, у порушення вимог ст.1268, ст.1218 Цивільного кодексу України, одночасно наявна відмова від обов'язково частки у спадщині. 
    В одній із спадкових справ знаходились дві заяви від одного спадкоємця, зміст яких протирічить одна одній (спочатку заява про відмову на користь іншого спадкоємця, а потім заява про прийняття спадщини, яка прийнята без відкликання попередньої), чим не 5дотримані вимоги ч.6 ст.1273 Цивільного кодексу України.   
    Був виявлений факт передачі приватним нотаріусом спадкової справи у державну нотаріальну контору за заявою спадкоємиці «в зв'язку з її похилим віком та слабким станом здоров'я».
    Як зазначено статистичними даними, у першому півріччі 2010 року приватними нотаріусами було винесено 5 постанов про відмову у видачі свідоцтв про право на спадщину. Причинами відмови у видачі свідоцтв були, як правило, відсутність необхідних для оформлення спадщини документів; в одному випадку постанова винесена у зв’язку з пропущенням спадкоємцями строку для прийняття спадщини. 
    Відомості щодо наявності судових спорів стосовно оформлення приватними нотаріусами спадкових прав та результатів їх розгляду на даний час відсутні.


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта